DE FØRSTE LED AF
SLÆGTEN RAAGAARD FRA AMAGER
AF
H. F. KIÆR
[Personalhistorisk Tidsskrift 1958.]

Slægten Raagaard er en af de store Amagerslægter og har taget sit Navn efter Amagers sydligste Gaard Raagaard. Slægten har frembragt agtede og velstaaende Folk paa Egnen, og senere Led er spredt over hele Landet som f. Eks. Læger, Præster og Lærere.

Raagaard synes, ifølge Nicolaisen: Amagers Historie, at være fremstaaet i det 15. Aarhundrede og svarede da 3 Lødemark Skat og havde 150 Tdr. Land. Den nævnes første Gang i 1518 og synes udskiftet fra Ladegaarden.

I 1633 fæstede Jan Jansen, af og til nævnt med Tilnavnet Hollænder, fra Hollænderbyen Raagaard mod en Indfæstning paa 8o Kurantdaler, og Gaarden blev i lang Tid paa denne Families Hænder. Hans Efterslægt tog Gaardens Navn som Familienavn.

De to Amagersognes Kirkebøger er bevaret, for Hollænderbyen (Store Magleby) fra 1640 (med en Lakune 1654-58) og for Taarnby fra 1676, men de tidligste Kirkebogstilførsler er i en saa lapidarisk Stil, at man vanskeligt paa dette Grundlag kan opstille en Slægtstavle. Hollænderbyens Skifteprotokoller er brændt, men Skifteprotkollen for Taarnby Sogn giver saa gode Oplysninger, at det har været muligt paa dette Grundlag, suppleret med Kirkebøgerne, at opstille en vistnok fiudstændig Stamtavle over Slægtens første Led. Mine Samlinger til Amagers Personalhistorie rummer bl. a. samtlige Skifter og samtlige Vielser fra begge Sogne opstillet i Kartotek og skulde saaledes rumme en vis Garanti for, at intet er udeladt.

Som man vil se, har Slægten - antagelig paa Grundlag af en velfunderet økonomi - faaet sine Sønner og Døtre indgiftet i de større Gaarde saavel i Hollænderbyen som i alle det danske Sogns Byer, hvorved den er blevet snredt over hele øen.

Af og til udelades Slægtsnavnet i en eller flere Generationer for så senere at genoptages, ligesom det ret ofte videreføres gennem Kvindelinierne, hvilket svarer til almindelig Skik og Brug paa Amager.

Af Pladshensyn er følgende Forkortelser anvendt: Sk. = Skifte, Kbg. = Kirkebog. Et Tal efter et Bynavn angiver Gaardens Nummer, f. Eks.: Gaardmand, Sundby Vester (5) betyder Gaardmand i Gaarden Nr.5 i Sundby Vester.

Følgende tre Stamtavler har alle stærk Tilknytning til denne, nemlig: W. v. Antoniewitz: Slægten Backer i Taarnby Sogn, 1941, Slægten Backer fra Store Magleby, Kbh. 1943 og H. F. Kiær: Stamtavle over Bødkermester Lars Jacobsens Slægt paa Amager samt over Slægten Hansen fra Wilders Plads. Kbh.1947.
 
 

1. Slægtled.

1. JAN JANSEN (Raagaard) fæstede Raagaard 1633 og maa være død ca. 1662. Han var gift, ant. ca. 1628, med MARCHEN DIRCHSDATTER, der døde 19/11 1654, og over hvem der findes en Gravsten i Taarnby Kirke.
 

2. Slægtled.

2a (1) JAN JANSEN RAAGAARD, f.1629 +1705 6/9. Gaardmand Store Magleby. Han var gift 3 Gange, 1g 11/4 1654 LIJSBETH TØNNES, f. 1622 +1670 4/12, 2g 9/6 1671 AVE JACOBS, f. 1652 19/9 +1676 16/11 og 3g 1/4 1679 GRITH ISBRANDTS, f.1627 +1691 17/4.

3b.(1) JACOB JANSEN RAAGAARD, +1676 10/12 (Sk.1677 6/11) Gaardmand Ullerup (6). Gift 13/9 1663 NILLE TØNNES f.1644 30/5 +1703 23/6. Hun blev 2. Gang gift 25/11 1677 CLAUS TØNNESEN, f. 1638 +1700 25/10.

4c (1) SIDSE JANS. (Sk. 1659 2/5). Gift ca. 1655 CORNELIS EIBERTSEN, Gaardmand Ullerup. Han havde først været gift med en Clausdatter af ubekendt Fornavn, hvilket nævnes her, fordi en Søn af dette Ægteskab senere blev indgiftet i Slægten (jfr. Nr. 168).

5d (1) CLAUS JANSEN RAAGAARD, f. 1634 +1710 24/3. Gaardmand og Foged i Raagaard. Gift KIRSTEN MICHELS f. 1639 +1714 26/7.

6e (1) DIRCH JANSEN (RAAGAARD) f.1641 +1683 8/1. Gaardmand i Skelgaarde (1). Gravsten i Taarnby Kirke. Gift BOEL KNUDS, +1689 10/1.

7f (1) MARCHEN JANS, f.1653 +1711 24/9. Hun var gift 2 Gange, 1g 22/4 1679 CLAUS PIETERSEN, Gaardmand i Ullerup. (3?), 2g 20/11 1692 HENRIC THEISEN, f. 1669 17/1 +1710 26/10.

8g (1) ANNA JANS, f.1654 +1678 28/7. Gift 20/8 1676 CORNELIS EIBERTSEN Vos i Dragør, f. 1648 +1709 21/7. Han var gift 4 Gange.

9h (1) EVA JANS. Gift NIELS BIØRNSEN, Gaardmand Ullerup (2). (Sk. 1676 21/3). Han gift 2g LISBETH CORNELIS.
 
 

3. Slægtled.
10a (2) LEISBETH JAN RAAGAARDS, f.1655 +1710 4/5. Gift 24/6 1696 JAN CORNELISEN VRIES, f.1667 18/8 +1716 16/6. Gaardmand Store Magleby. Han gift 2g 17/8 1710 TREIN ARIANS.

11b (2) MARCHEN JAN RAAGAARDS, f.1656 +1711 24/9. Gift 21/5 1676 GERT JACOBSEN. Gaardmand Store Magleby.

12c (2) NEEL JAN RAAGAARDS, f.1658 +1711 16/9. Gift 2/4 1676 JACOB JANSEN SCHUYT, f 1635 +1699 22/1. Gaardmand Store Magleby. Gift 2g 12/7 1705 CORNELIS JANSEN (SCHUYT), f. 1679 18/1 +1740 29/5.

13d (2)TREIN JAN RAAGAARDS, f. 1660 6/12. Gift 17/6 1683 CORNELIS JACOBSEN, f. 1643 1/6 +1704 9/5. Gaardmand Store Magleby. Han gift 1g 7/3 1669 TREIN ARIANS, f.1647 20/9 +1682 5/9. (Se Nr.197).

14e (2) LOYDOUW JAN RAAGAARDS, f.1663 3/12 +1695 19/2. Gift 11/l0 1691 GERT HENRICHSEN (RAAGAARD), f. 1661 21/4 +1707 6/1. Han gift 2g 27/12 1695 HILL TØNNES, f. 1671 23/9 +1737 7/11.

15f (2) JAN JANSEN RAAGAARD, f. 1673 21/6 +1713 18/12 (Sk. 1714 27/2) Gaardmand Sundby Vester (10). Gift 24/7 1701 BODIL PEDERS, f. 1660 +1717 22/7. (Sk. 1717 16/9). Hun var Enke efter OLE HANSEN (1629-1701), og blev efter Jans Død 1/7 1714 gift GERT ISBRANDTSEN.

16a (3) JAN JACOBSEN RAAGAARD, f.1661 12/4 +1742 2/5. Gaardmand Store Magleby. Gift 1g 28/3 1685 TREIN CORNELIS, f. 1660 26/8 +1711 23/1, 2g 17/4 1712 MARCHEN WILLUMS, f. 1672 21/9 +I742 28/5.

17b (3) GRITH JACOB RAAGAARDS, f.1665 +1698 6/2. Gift 25/5 1684 GERT JANSEN BACKER, f. 1662 14/9 +1713 2/5. Gaardmand Store Magleby. Han blev gift 2g 27/11 1698 ANNA CORNELIS.

18c (3) TØNNES JACOBSEN RAAGAARD, f.1668 +1728 17/6. Gaardmand Store Magleby. Gift 1g 12/2 1688 MARCHEN CORNELIS, f.1668 11/10 +1712 4/12. 2g 6/9 1713 MARCHEN ISBRANDTS, f.1696 22/3. Hun blev efter hans Død 16/1 1729 gift JAN PIETERSEN, Snedker i Dragør.

19d (3) ISBRANDT JACOBSEN RAAGAARD, om hvem intet vides.

20c (3) MARCHEN JACOB RAAGAARDS, f.1674 + 1709 27/8. Gift 29/5 1692 JAN JANSEN BACKER, f.1670 23/4 +1711 3/11. Gaardmand Store Magleby. Han blev gift 2g 22/2 1711 ANNA SVENS, f. 1689 7/3 +1711 5/11.

21a (4) NILLE CORNELIS, f. 1656.

22b (4) EIBERT CORNELISEN, f.1657 +1715 22/1 (Sk. 1717 22/10). Gaardmand Kastrup (1) og Saltholm. Han var gift 3 Gange. 1g 19/1 1690 KIRSTEN HANS, f.1657 +1709 5/9 (Sk. 1710 8/4), 2g 17/11 1709 MARGRETHEANDERS, f.1669 +1712 10/1 (Sk. 1712 16/6), 3g 22/6 1712 SIDSE NIELS, der var hans Tjenestepige, og som ved Skiftet i 1717 var blevet bortført af Baadsmand Jens Aarøe.

23a (5) BIRGITTE CLAUS, f.1656 +1711 6/8. Gift 1g NIELS PEDERSEN, f.1651 +1703 19/3, Gaardmand i Taarnby (2), 2g 8/6 1704 STEPHEN JØRGENSEN, f. 1681 +1712 10/5.

24b (5) MARCHEN CLAUS, f.1658 +1720 1/10 (Sk. 1721 21/4). Ugift.

25c (5) JAN CLAUSEN RAAGAARD, f.1659 +1698 21/6 (Sk. 1699 20/1). Gaardmand i Maglebylille (1). Gift 9/9 1683 SIDSE BRODERS, f. 1643 +1709 20/12.

26d (5) TREIN CLAUS, f.1672 +1746 29/6. Gift 13/11 1698 DIRCH CORNELISEN, f. 1643 +1717 29/4 (se Nr. 168), hvorfor der i Kbg. ved Vielsen anmærkes, at de var beslægtede i 2. Led. Han var Gaardmand i Tømmerup (14) og Foged. Efter hans Død blev Trein gift 2g 29/8 1717 JENS POVELSEN (Sk. 1729 27/6) (se Nr. 200).

27e (5) MICHEL CLAUSEN RAAGAARD, f.1664 +1711 21/9 (Sk. 1712 4/2), Gaardmand i Sundby-Vester (5). Gift 20/6 1686 SIDSE LARS, f. 1669 +1711 25/8. Hun var Datter af Unge Oluf Hansen, Gaardmand Sundby-Vester (7) ´s første Kone, efter hvis første Mand, Lars Hansen Bonde, der findes Skifte 1677 5/3 og efter dennes Moder Karen Sørens 1677 26/2.

28f (5) NEEL CLAUS, f. 1665 +1742 8/9 (Sk. 1743 3/1). Hun var gift 6 Gange, 1g 15/4 1694 Unge OLUF HANSEN, f. 1660 +1708 8/6 (Sk. 1708 27/9), Gaardmand Sundby-Vester (7), 2g 14/l0 1708 LARS HANSEN, f. 1687 +1711 19/1 (Sk. 1711 16/7, 3g 19/7 1711 DIRCH JANSEN, f.1687 +1711 5/11 (Sk. 1712 26/2), 4g 29/3 I7I2 HANSPEDERSEN, f.1662 +1719 9/6. Lieutenant i det danske Sogn. Gravsten over ham og hans to Koner i Taarnby Kirke. (Hans første Kone var Marchen Dirchs, se Nr.35), 5g 5/11 1719 PIETER GERTSEN FINES, f. 1700 19/12 +3/5 1733, 6g 4/l0 1733 PIETER WILLUMSEN, f. 1708 + 20/8 1779. Han blev gift 2g 3/2 1744 TREIN DIRCHS, f. 1724 16/7 + 13/8 1783. Hun betegnes i Kbg. som en skikkelig og brav Kone.
Et NB i Taarnby Kbg. beretter: Ellers er dette remarquabelt at Ned Klausdatter Raagaard af Sundby-Vester har levet i Egteskab med 6 Mænd udi 47 Aar og af 1 Søn og Dtr. som hun (havde) i Egtestand med sin første Mand set før sin Død 32 Børn og Børnebørn i 3 Led. Hun døde d. 8. Sept. 1742 i sin Alders 76 aar 8 mdr. og 14 dage.

29g (5) SIDSE CLAUS, f.1667 +24/8 1752. Gift 1g 24/1 1697 LARS SØFRENSEN, f.1671 +1703 7/9 (Sk. 1704 6/3), Gaardmand Kastrup (2), 2g 5/4 1704 LARS LARSEN BONDE, + før 1752.

30h (5) AFF CLAUS, f.1668 +27/11 1755. Gift 31/1 1712 GIERT CORNELISEN FINES, f.1666 28/10 +24/3 1726. (Sk. 1726 16/9). Gaardmand Skelgaarde (1).

31i (5) NIELS CLAUSEN RAAGAARD, f.1669 +1711 8/9 (Sk. 1712 22/3). Gaardmand Taarnby (12). Gift 12/11 1702 HELLE ANDERS, f. 1645 +26/5 1729.

32j (5) PEDER CLAUSEN RAAGAARD, f.1677 +1710 9/5 (Sk. 1711 15/1). Gaardmand Tømmerup (8). Gift 29/4 1703 VENDELE LARS, f. 1674 +11/3 1752. Hun var Søster til hans Broder Michels (Nr.27) Kone Sidse. Hun blev gift 2g 25/1 1711 JOEN ANDERSEN, f.1679 +25/11 1754.

33k (5) JACOB CLAUSEN RAAGAARD, f.1679 28/9 +1720 16/2. (Sk. 1721 7/2). Gaardmand og Foged Raagaard. Gift 12/2 1713 ANNA MATZ, f.1691 +4/1 1778. Hun gift 2g 29/3 1721 JAN GERTSEN (Skriver), f. 1697 8/8 +6/10 1743. (Sk. 1744 20/1).

34a (6) KNUD DIRCHSEN, f. 1658 +22/2 1741. Gaardmand Tømmerup (9). Gift 15/1 1682 BERETE HANS, f.1662 +27/4 1736.

35b (6) MARCHEN DIRCHS, f.1656 +1711 6/9 (Sk. 1712 28/1). Gift 17/6 1683 HANS PEDERSEN, f.1662 +1719 9/6. Gaardmand Skelgaarde (i). Han gift 2g 29/3 1712 NEEL CLAUS RAAGAARDS (Nr.28), Kusine til Marchen.

36c (6) JAN DIRCHSEN, f.1661 +1711 20/9. Gaardmand Taarnby (8). Gift 1g 22/7 1683 GIERTRUD JENS ALLESENS, f.1660 +1694 1/5 (Sk. 1694 29/6), 2g 29/7 1694 BODILLE SØFRENS, f.1667 +10/3 1727.

37a (7) PIETER CLAUSEN, f.1683 +5/11 1733 (Sk. 1735 10/l0). Gaardmand Ullerup (3). Gift 1g ......., f.1686 +1710 28/10, 2g 29/4 1711 GRIET TØNNES, f.1684 +26/10 1750. (Se Nr.68).

38b (7) CLAUS HENRICHSEN, f.1696 1/1 +1754 26/5. Gaardmand Store Magleby. Gift 1g 16/9 1737 AELTH THEIS, f. 1714 11/11 +1757 7/7. Hun gift 2g 7/10 1754 ALBERT JANSEN.

39c (7) THIJS HENRICHSEN, f. 1697 31/l0 +1750 19/11. Gift 1/4 1720 TREIN TØNNES BACKERS, f. 1698 4/8 +1759 28/10.

4oa (8) DIJVER CORNELIS, f.1677 28/7 +6/2 1752. Gift 25/2 1703 JAN SIJBRANDTSEN, f.1660 + 4/2 1736. Gaardmand Ullerup (1).

41a (9) INGER NIELS, gift 12/9 1680 SVEN PEDERSEN.

42b (9) MARGRETHE NIELS.

43c (9) MARCHEN NIELS, f.1642 +1704 28/2 (Sk. 1705 30/4). Gift 8/5 1684 PEDER LAURIDSEN, Slagter og Husmand i Ullerup, f.1651 +1711 16/9.

44d (9) TREIN NIELS, f.1644 +1702 7/9 (Sk. 1702 10/11). Gift 17/7 1687 JENS STEPHENSEN, Kastrup. (Sk. 1724 22/2).
 
 

4. Slægtled.

45a (10) JACOB JANSEN (VRIES), f.1700 22/8 +1731 17/5 Gaardmand i Taarnby Ladegaard. Gift 1g 11/7 1728 ANNA JACOBS, f.1707 4/9. Hun gift 2g 29/9 1731 OLE HANSEN, f.1702 12/2 +1763 24/11.

46b (10) JAN JANSEN (VRIES), f.1707 27/2. Gaardmand Store Magleby. Gift 29/12 1732 MAINOUW LARS, f. 1714 6/1 +1786 5/2. Hun gift 2g 5/2 1747 RASMUS NIELSEN, Kromand i Dragør, f.1720 11/2 +1781 9/7.

47a (11) LIJSBETH GERRITS, f.1678 26/1 +1711 3/10. Gift 2/4 1699 TØNNES CORNELISEN (BACKER), f. 1672 15/5 +1711 4/9. Gaardmand Store Magleby.

48a (12) LIJSBETH JACOB SCHUYTS, f.1683 11/11 +1742 29/4. Gift 5/6 1702 DIRCH PIETERSEN DIRCHS, f.1681 16/4 +1740 18/6. Gaardmand Store Magleby.

49a (13) JAN CORNELISEN, f.1684 21/7 +20/11 1746. Gaardmand Sundby-Øster (1) og Foged. Gaarden brændte 4/12 1732. Gift 27/2 1712 SITZE ANDERS, f.1669 +17/1 1748.

50b (13) PIETER CORNELISEN, f.1687 24/7 +1736 21/7. Skomager Store Magleby. Gift 1g 14/6 1711 TREIN JANS, f.1690 1/7 +1711 8/10, 2g 17/2 1712 TREIN ALBERTS, f.1675 10/7, +1750 20/2, 3g 16/2 1727 TREIN HENRICH GERTSEN, f. 1698 20/2 +1754 19/5.

51c (13) TREIN CORNELIS, f.1690 30/11 +21/I 1750. Gift 10 1/5 1712 PIETER PIETERSEN, f.1686 +1716 10/3, Gaardmand Maglebylille (5). 2g 6/6 1717 ZIEBIIANDT CRILLESEN, f.1668 +25/1 1741.

52a (14) HENRIC GERTSEN, f. 1694.

53b (14) LISBETH GERTS, f.1695 7/3 +1754 7/7. Gift 29/3 1712 PIETER CORNELISEN WUNDER, f 1691 2/11 +1737 l0/l0.

54a (16) JACOB JANSEN RAAGAARD, f.1688 15/3 +1739 4/5. Gaardmand Store Magleby. Gift 1g 26/3 1713 EMME THJJS BOERS, f. 1693 18/6 +1717 25/3. 2g 23/4 1719 MARCHEN JANS, f. 1702 13/8 +1775 22/12. Hun gift 2g 6/2 1741 CORNELIS NIELSEN, Foged i Dragør (se Nr. 61).

55b (16) TREIN JAN RAAGAARDS, f.1690 1/11 +1765 29/12. Gift 3/4 1712 DIRCH WILLUMSEN BROUWER, f.1688 26/2 +1744 22/1.

58c (16) NELE JAN RAAGAARDS, f.1704 15/6 +6/7 1772. Gift 1g 25/2 1720 HANS OLSEN, f.1674 +5/4 1745, Gaardmand Kastrup (7), 2g 12/9 1745 PIETER DIRCHSEN RAAGAARD, f. 28/9 1723 +28/2 1794 (se Nr.112).

57d (16) NELE JAN RAAGAARDS, f.1706 18/4. Gift 23/5 1723 TØNNES JANSEN WILLUMS, f.1702 5/6 +1763 17/7.

58a (18) MARCHEN TØNNES RAAGAARDS, f.1689 21/7 +1712 28/3. Gift 12/4 1711 JAN THIJSEN (VRIES), f.1671 1/7 +1737 21/1, Gaardmand Tømmerup (1). Hans første Kone MARCHEN CORNELIS VRIES, f. 1680 1/5 døde 1710 17/lo, og efter Marchens Død blev han gift 2g 2/4 1713 ANNA TØNNES, f.1664 16/l0 +1737 28/5.

59b (18) TREIN TØNNES RAAGAARDS, f.1691 26/12 +30/1 1768. Gift 1g 17/4 1712 PIETER JACOBSEN KURVEMAGER, f. 1657 +1717 26/4, 2g 26/6 1718 CRILLES CRILLESEN, f.1694 22/2 +28/8 1727.

6oc (18) CORNELIS TØNNESEN, f.1797 28/2 +5/9 1731 (Sk. 1732 12/2). Gaardmand Tømmerup (7). Gift 24/1 1717 KIRSTEN ZACHARIAS, f. 1661 +19/5 1740 (Sk. 1740 7/7). Hun var Datter af Gaardmand Zacharias Cornelisen, Tømmerup (11) og var gift 10 1/5 1692 SVEND THORSEN,
f.1661 +1716 29/5 (Sk. 1716 13/8), Gaardmand Tømmerup (7). Efter Cornelis Tønnesens Død ægtede hun 13/4 1732 DIRCH JANSEN, f. 1707 +26/11 1751 (Sk. 1752 10/3), Foged i Tømmerup.

61d (18) GRITH TØNNES RAAGAARDS, f.1700 12/12 +1740 18/l0. Gift 16/3 1721 CORNELIS NIELSEN, f.1701 24/2 +1774 28/8, Foged i Dragør. Han blev gift 2g 6/2 1741 MARCHEN JANS (se Nr.54).

62e (18) NEEL TØNNES RAAGAARDS, f.1707 12/2 +1786 11/6. Gift 23/3 1727 ISBRANDT JANSEN, f.1700 23/7 +1771 22/9, Matros, Dragør.

63f (18) MARCHEN TØNNES RAAGAARDS, f.1714 7/6 +1778 9/9. Gift 13/2 1738 MORTEN ANDERSEN TYDSK, f. 1713 15/1 +1762 10/2. Dragør.

64a (22) CORNELIS EIBERTSEN, f.1691 22/2 +14/1 1765. Gaardmand Taarnby (3). Gift 22/7 1714 AFF OLS, f.1696 25/l0 +15/8 1778.

65b (22) NIELS EIBERTSEN, f. 28/1 1712 +18/9 1749. (Sk. 1749 18/11). Husmand Sundby Øster. Gift 16/2 1749 MARGRETHE MORTENS, der blev gift 2g 24/6 1750 CHRISTEN CHRISTENSEN.

66c (22) JAN EIBERTSEN, f. 19/7 1714. + 23/5 1769 (Sk. 1770 4/1) Husmand Sundby Øster.

67a (25) HANS JANSEN RAAGAARD, f. 1684 29/5 +15/6 1754 (Sk. 1755 18/4). Gaardmand Maglebylille (18). Gift 1g 24/2 1709 BERETE NIELS, f.1660 +13/3 1733 (Sk. 1733 20/7). 2g 21/6 1733 TREIN TØNNES, f. 1708 +1/2 1782. Efter hans Død blev hun gift 2g 31/7 1755 LARS OLSEN, Gaardmand Viberup (2).

68b (25) KIRSTEN JAN RAAGAARDS, f.1685 24/6 +1710 28/10 (Sk. 1711 30/3). Gift 8/6 1706 PEDER CLAUSEN, f.1683 +5/11 1733 (Sk. 1735 10/6). Gaardmand Maglebylille (9, senere 1) og Ullerup (3). Han var Enkemand og blev ved hendes Død gift 3g 29/4 1711 GRIET TØNNES, f. 1686 12/9 +26/10 1750 (se Nr.37).

69a (27) BODIL MICHEL RAAGAARDS, f. 1688 29/1 +7/11 1770. Gift 25/3 1712 PEDER JANSEN (RAAGAARD), f. 1681 +Juli 1722. Gaardmand Sundby Vester (5). 2g 31/1 1723 DIRCH ALBERTSEN, f. 1703 +3/4 1775.

70b (27) HANS MICHELSEN RAAGAARD, f.1689 +11/7 1753. Gaardmand Sundby Øster (4). Gift 29/5 1712 BIRGITTE SVENDS, +24/1 1759.

71a (28) HANS OLSEN, f. 1694 +14/8 1754, Gaardmand Sundby Vester (2). Gift 10 24/1 1712 ANNE HANS (Sk. 1713 30/9). 2g 1/10 1713 NEEL PIETERS, f. 1698 +28/4 1778.

72b (28) ANNE OLS, f. 1699 25/6 +1739 (Sk. 1740 6/3). Gift 16/12 1716 RASMUS ANDERSEN, f.1665 +17/3 1740. Gaardmand Sundby Øster (13).

73a (32) INGER PEDER RAAGAARDS, f. 1708 +3/7 1780. Gift 16/l0 1735 CRILLES DIRCHSEN, f.1681 +12/11 1760.

74b (32) PEDER PEDERSEN RAAGAARD, f.1710 30/8. Gaardmand Tømmerup (8). Gift 5/2 1730 MAREN HANS, f. 5/12 1711 +11/1 1762.

75a (33) CLAUS JACOBSEN RAAGAARD, f. 1713 8/12 +8/11 1787. Gaardmand Ullerup (6). Foged. Gift 10 3/6 1740 GRETHE CORNELIS, f. 24/3 1719 +16/2 1766 (se Nr.102), 2g 6/1 1768 ANE BENTZ, f. 1737.

76b (33) KIRSTEN JACOB RAAGAARDS, f. 1715 23/7 +9/7 1795. Gift 29/5 1741 CORNELIS DIRCHSEN, f. 1702 +21/10 1750 (se Nr.169).

77a (34) JACOB KNUDSEN, f. 1685 +1711 8/9. Gaardmand Tømmerup (9). Gift 29/5 1707 ANE NIELS, f.1676 +1711 24/8. (Ved Begravelsen benævnes han Gaardmand Sundby Øster).

78b (34) HANS KNUDSEN, f.1689 1/11 +15/6 1769. Skræder i Sundby Øster. Gift l0/10 1717 ANNA PEDERS, f. 1682 +25/10 1766.

79c (34) BODIL KNUDS, f.1690 19/10. Gift 12/9 1734 CLAUS DIDERICHSEN, f. 1712 +26/6 1755 (se Nr.171).

80a (35) MARGRETHE HANS, f. 1684 1/3 +1710 24/11 (Sk. 1711 24/7). Gift 1/8 1706 MICHEL HANSEN, f.1662 +1711 1/9 (Sk. 1712 4/2), Gaardmand Sundby Vester (5). Han gift 2g 1/6 1711 ANNA SVENDS, der senere blev gift med Margrethes Broder Peder (se Nr.81).

81b (35) PEDER HANSEN, f.1692 6/3 +2/4 1731 (Sk. 1731 6/9). Gift 9/2 1712 ANNA SVENDS, f. 19/7 1691 +9/2 1773. Hun var Enke efter hans Svoger Michel Hansen (se Nr.80).

82c (35) CORNELIS HANSEN, f.1694 5/7 +21/11 1745 (Sk. 1747 27/7), Gaardmand Sundby Vester (1). Gift 26/7 1722 SVENDBORG SVENDS, f. 1697 +18/5 1744, Søster til Anna Svends, der først var gift med Svogeren Michel Hansen og derefter med Broderen Peder Hansen (se Nr. 8o og 81).

83a (36) DIRCH JANSEN, f.1684 1/3 +1730 (Sk. 1730 14/11), Gaardmand Sundby Vester (3) og Foged. Gift 10/4 1712 ELLEN NIELS, f. 1683 +3/3 1749. Hun blev gift 2g 22/4 1731 JAN GERTSEN (1707-1741). Gift 3g 20/7 1744 Unge HANS HANSEN, f. 1725 +28/4 1756 (Sk. 1757 17/3).

84b (36) BODIL JANS, f.1690 +11/6 1743. Gift 18/6 1713 CHRISTEN CHRISTENSEN, f.1684 +27/7 1744. Gaardmand Sundby Vester (6).

85a (38) NELE CLAUS, f.1741 29/1 +16/1 1804. Gift 12/2 1761 GERRIT GERRITSEN (BOER), f.1733 13/12 +før 1787.

86b (38) EHM CLAUS, f. 1747 14/5 +26/11 1818. Gift 1g 11/4 1765 GERRIT CORNELISEN BACKER, f. 1742 22/2 +1765 10/10, 2g 17/2 1766 DIRCH CORNELISEN, f. 1743 28/9 +2/6 1817. Gaardmand Store Magleby, Skriver og konst. Schout. Dbm.

87a (39) HENRICH THIJSEN, f.1721 9/2 +1766 7/2, Gaardmand Store Magleby. Gift 10/4 1747 TREIN DIRCHS, f. 1726 28/7 +1768 23/2. Hun gift 2g 4/8 1766 THIJS WIJBRANDTSEN, f. 1737 1/12.
 
 

5. Slægtled.

88a (46) LIJSBETH JANS, f.1736 21/10.

89a (47) CORNELIS TØNNESEN (BACKER), f.1705 15/11 +1766 21/8. Gaardmand Store Magleby og Schout. Gift 1g 8/4 1725 NELE GERRITS, f.1692 1/11 +1760 22/6. Hun var enke efter GERRIT CORNELISEN BACKER (1675 5/12-1724 10/12). 2g 30/3 1761 NELE PIETERS, f. 6/7 1745, der efter hans Død 22/3 1767 ægtede ISBRANDT CRILLESEN, f. 1741 26/2.

90b (47) AFF TØNNES, f.1709 16/6 +1786 7/9. Gift 15/5 1727 JACOB CORNELISEN BACKER, f.1705 12/3 +1769 1/8. Gaardmand Store Magleby.

91a (48) JACOB DIRCHSEN, f.1707 28/8 +1767 16/8. Gaardmand Store Magleby. Gift 6/1 1732 DUIF FRIDERICHS, f.1701 9/1 +1767 30/8. Hun var gift 1g 22/4 1721 JAN JACOBSEN BACKER, kaldet ULSPIL (1699-1731).

92b (48) GRIET DIRCHS, f.1711 29/11 +1782 11/6. Gift 11/4 1735 CRELIS JANSEN VRIES, f. 1710 16/3 +1765 19/5. Gaardmand Store Magleby.

93c (48) NELE DIRCHS, f.1714 11/2. Gift 15/4 1736 JENS JANSEN, f.1708 +6/5 1741. Gaardmand Kastrup (6).

94d (48) MARCHEN DIRCHS, f.1715 6/10 +1757 11/11. Gift 23/5 1740 JAN GERRITSEN (WILLMS), f.1695 14/6. Han var gift 1g 3/7 1718 TRIJN WILLUMS (I698-1739).

95e (48) TREIN DIRCHS, f.1724 16/7 +13/8 1783. Gift 3/2 1744 PIETER WILLUMSEN, f.1708 8/1 +20/8 1779. Gaardmand Sundby Vester (7). Han var gift 1g 4/10 1733 NELE CLAUS RAAGAARDS (1665-1742. Se Nr.28).

96a (50) TREIN PIETERS, f.1713 6/8 +1754 19/5. Gift 14/2 1737 OLUF HANSEN, Store Magleby.

97a (51) PIETER ZIEBRANDTSEN, f.1718 28/4 +7/7 1773 (Sk. 10/8 1773). Gaardmand Maglebylille (5). Gift 12/11 1744 MARCHEN ARIANS, f. 1721 5/1.

98b (51) CORNELIS ZIEBRANDTSEN, f.1722 24/11 +6/11 1786. Gaardmand Sundby Øster (1). Gift 1/6 1747 ANNA OLUFS, f. 1723 16/11.

99a (54) EHM JACOB RAAGAARDS, f.1721 25/7 +1782 12/3. Gift 15/2 1740 PIETER ZIEBRANDTSEN, f.1718 16/1 +1803 1/4. Gaardmand Store Magleby.

100b(54) JAN JACOBSEN RAAAGAARD, f.1725 10/6 +1788 12/9. Gaardmand Store Magleby. Gift 1g 13/1 1744 AGHT DIRCH BACKERS, f.1712 20/11 +1772 3/5. 2g 10/7 1773 NELE JANS, f. 1753 12/4.

101c(54) ISBRANDT JACOBSEN RAAGAARD, f.1729 25/9. Skipper, Dragør. Gift 1g 10/3 1749 MARCHEN CORNELIS, f.1725 6/12 +1763 8/12 (se Nr.103). 2g 3/12 1765 GEERTE PIETER BØDKERS, f.1748 28/4 +1/6 1811.

102a(59) GRITH CRILLES CRILLESENS, f.24/3 1719 +16/2 1766 (Sk. 1767 7/8). Gift 3/6 1740 CLAUS JACOBSEN RAAGAARD f. 1713 8/12 +8/11 1787 (se Nr.75).

103a(61)MARCHEN CORNELIS, f.1725 6/12 +1763 8/12. Gift 1g 22/2 1745 CLAUS OLUFSEN CUYPERS, f.1719 1/6 +I748 30/6. 2g 10/3 1749 ISBRANDT JACOBSEN RAAGAARD, f.1729 25/9 (se Nr. 101).

104a (64) EIBERT CORNELISEN, f.1719 5/11 +16/6 1776. Gaardmand Taarnby (3). Gift 10/6 1748 BODIL PEDERS, f. 1723 30/10 +18/10 1773.

105b(64) ANNA CORNELIS, f.22/11 1723 +2/5 1782. Gift 6/6 1748 MICHEL OLSEN BACKER, f.21/11 1723 +17/11 1781. Gaardmand Taarnby (3) og Brandmajor.

106a(67) HANS HANSEN, f. 3/3 1740.

107b(67) JAN HANSEN, f.19/11 1744. Gift 19/3 1781 MARCHEN DIRCHS.

108c(67) ANNA HANS, f. 13/3 1746. Gift 30/11 1778 HANS NIELSEN, Husmand Ullerup.

109a(68) CLAUS PEDERSEN, f.1708 /3. Opholdt sig ved Skiftet efter Faderen 1735 10/6 i Holland (Halland?).

110b(68) KIRSTEN PEDERS, f.1710 2/1. Gift 6/3 1735 ANDERS JØRGENSEN, f.1683 +1/5 1758 (Sk. 1760 6/3). Gaardmand Maglebylille (8).

111a(69) MICHEL PEDERSEN RAAGAARD, f. 1714 15/1 +11/4 1742 (Sk. 1742 26/7). Gaardmand Taarnby (5). Gift 25/71734 EHM LAURIDS, f. 1708 8/5 +2/l0 1766 (Sk. 1767 22/1). Hun blev gift 2g 6/8 1742 PEDER DIDERICHSEN, f. 1719 13/12 +22/1 1773.

112b(69) PIETER DIRCHSEN RAAGAARD, f. 28/9 1723 +28/2 1794. Gaardmand Kastrup (7), senere Sundby Vester (9). Gift 10 12/9 1745 NEEL JANS, f. 1704 15/6 +6/7 1772 (Se Nr. 56). 2g 24/3 1774 NEEL PITTERS, f. 29/12 1755.

113c(69) SIDSEL DIRCHS, f.1726 12/5. Gift 10 29/9 1745 DIRCH LARSEN, f.1711 +19/2 1759 (Sk. 1759 23/8), Gaardrnand Sundby Vester (5), 2g 22/10 1759 PITTER JANSEN.

114a(70) SIDSE HANS RAAGAARDS, f.28/2 1723. Gift 19/7 1750 HANS PEDERSEN (RAAGAARD), f. 3/11 1723.

115a(71) OLUF HANSEN, f.1719 4/10 +7/9 1764 (Sk. 1765 22/6) Gaardmand Taarnby (13). Gift 9/4 1742 ANNA HANS f.1720 +27/6 1763.

116b(71) NEEL HANS, f.1723 11/1 +29/5 1772. Gift 2/11 1747 JAN JANSEN ALBERTS, Gaardmand Sundby Vester (13).

117c(71) PIETER HANSEN, f.1727 +4/9 1762 (Sk. 1762 28/10). Gaardmand Sundby Vester (12). Gift 23/10 1752 APELONE BONDES, f. 1730 +28/6 1764 (Sk. 1764 9/11). Hun blev gift 2g 13/11 1762 ALBERT JANSEN, f. 1732 +9/5 1773.

118a(72) KIRSTEN RASMUS, f.1719 20/12. Gift 4/7 1737 PITTER MOURITZEN, f.1703 +30/5 1749 (Sk. 1749 10/7). Gaardmand Sundby Vester (4). 2g 22/9 1749 JENS BONDESEN.

119b(72) SIDSEL RASMUS, f.1723 5/1 (Sk. 1756 28/9). Gift 6/7 1744 PEDER LARSEN, Gaardmand Sundby Øster (2).

120c(72) ELLEN RASMUS, f.1736. Gift 1g JENS PITTERSEN, f.1720 +3/3 1758. 2g 4/11 1759 ANDERS NIELSEN.

121a(73) DIRCH CRILLESEN, f. 27/11 1740. Skræder og Husmand Taarnby. Gift 6/1 1767 KIRSTEN HANS, Enke efter Ole Pedersen i Taarnby.

122b(73) ANNE CRILLES, f. 1745.

123a(74) KIRSTEN PEDER RAAGAARDS, f.1736 24/3. Gift 11/11 1754 POUL PEDERSEN (RAAGAARD), f. 2/11 1727.

124a(87) MARCHEN HENRICHS, f.1748 18/11 +1792 6/12. Gift 5/3 1770 DIRCH CORNELISEN BROUWER, f.1745 24/10 +29/1 1802. Gaardmand Store Magleby.

125b(87) AGHT HENRICHS, f. 1753 11/11 +30/9 1820. Gift 9/4 1770 JACOB PIETERSEN, f.1744 11/10 +30/6 1820. Gaardmand Store Magleby.

126c(87) NEEL HENRICHS, f.1758 16/4 +28/3 1827. Gift 16/2 1778 TØNNES TØNNESEN BACKER, f. 1755 9/6 +7/3 1830. Gaardmand Store Magleby.
 
 

6. Slægtled.

127a(94) DIRCH JANSEN, f. 1741 9/3. Gift 19/4 1773 AFF PIETERS, f. 1750 (se Nr.131).

128b(94) TREIN JANS, f.1742 21/10 +12/8 1820. Gift 15/4 1765 PIETER PIETERSEN TIEMAN, f.1741 26/11.

129c(94) LIJSBETH JANS, f.1745 11/4. Gift 10/4 1765 ALBERT JANSEN, f. 1734 7/2 +1779 21/1.

130d(94) NEEL JANS, f. 1748 28/7. Gift 28/11 1768 THIJS WIJBRANDTSEN HUCK, f.1737 1/12 +3/11 1806.

131a(95) AFF PIETERS, f.1750. Gift 19/4 1773 DIRCH JANSEN, f.1741 9/3 (se Nr.127).

132a(97) ARIAN PITTERSEN, f.13/9 1761 +1830.

133b(97) NEEL PITTERS, f.9/4 1755 +1831. Gift 26/5 1774 JAN CORNELISEN RAAGAARD, f. 22/11 1744 +11/6 1810 (se Nr.175).

134a(98) OLE CORNELISEN, f. 1751.

135b(98) SIBRANDT CORNELISEN, f. 1759.

136c(98) ANE CORNELIS, f. 16/11 1761.

137d(98) JAN CORNELISEN, f. 11/6 1766.

138a(100) JACOB JANSEN RAAGAARD, f.1773 5/12 +11/11 1826. Gaardmand Store Magleby. Gift 7/4 1799 LEISBETH JAN KURVEMAGERS, f. 1778 20/12.

139b(100) AGT JAN RAAGAARDS, f.1775 8/10. Gift 3/11 1796 THEIS JENSEN SMED, f.1765 l0/11.

140c(100) JAN JANSEN RAAGAARD, f.1778 28/6. Gift 26/12 1800 GEERTE GERT JANS, f.1777 21/12.

147a(101) GRITH ISBRANDT RAAGAARDS, f.1750 24/4 +1786 27/6. Gift 17/1 1771 JAN PIETERS BACKER, f. 1747 30/7. Han gift 2g 26/2 1787 TREIN JANS, f. 1756 15/4.

142b(101) AFF ISBRANDT RAAGAARDS, f.1756 4/1 +1782 13/6. Gift 5/2 1781 JAN DIRCHSEN ALBERT, f.1759 28/1 +1784 22/11.

143c(101)MARCHEN ISBRANDT RAAGAARDS, f.1768 3/4. Gift 6/2 1794 PIETER MATHIESEN SCHMIDT, f.1767 20/9. Kgl. Lods, Dragør.

144a(111) LARS MICHELSEN RAAGAARD, f. /1 1734. Gaardmand Maglebylille (16). Gift 7/8 1755 MAREN PEDERS, f. 1716 + 26/3 1786. Ægteskabet opløst. Hun var Enke efter PEDER LARSEN (1708-1755).

145b(111) AFF MICHEL RAAGAARDS, f. 2/12 1739. Gift 18/6 1759 ALBERT CLAUSEN, f.1712. Gaardmand Maglebylille (6) og Foged.

146a(112) BODIL PIETER RAAGAARDS, f. 9/8 1775.

147b(112) DIRCH PIETERSEN RAAGAARD, f. 22/4 1778.

148a(113) DIRCH DIRCHSEN, f. 1762 5/12.

149a(123) PEDER POVELSEN, f.1754 +6/10 1805. Husmand Taarnby. Gift 17/6 1781 KIRSTEN NIELS, f. 1755.

150a(124) HENRICH DIRCHSEN, f.1772 15/3 +3/9 1816. Gift 11/8 1805 TRIN ISBRANDT BUURS, f. 1763 2/2 +14/1 1814. Enke efter JSBRANDT ALBERTSEN (1753-1800).

151b(124) TREIN DIRCHS, f. 1774 12/6 +25/4 1831. Gift 2/6 1800 GERT THEISEN HUCK, f. 1774 13/2.

152c(124) CRILLES DIRCHSEN, f. 1777 24/8 +26/3 1817. Gift 2/3 1812 AGT CORNELIS BACKERS, f. 1787 4/l0. Hun blev gift 2g 15/3 1819 ALBERT ZIBRANDTSEN, f. 1792 26/8.

153d(124) DIRCH DIRCHSEN, f.1781 23/9. Gift 1/2 1823 MARCHEN JACOB RAAGAARDS, f. 16/9 1801 (se Nr.158).

154e(124) NEELE DIRCHS, f.1786 19/2. Gift 9/4 1804 TØNNES CRILLESEN, f. 1781 29/7.
 
 

7. Slægtled.

155a(129) MARCHEN ALBERTS, f.1765 13/10.

156b(129) TREIN ALBERTS, f. 1769 17/9.

157a(138) JAN JACOBSEN RAAGAARD, f. 11/1 1800.

158b(138) MARCHEN JACOB RAAGAARDS, f.16/9 1801. Gift 1/2 1823 DIRCH DIRCHSEN, f.1781 28/9 (se Nr.153).

159c(138) NIEL JACOB RAAGAARDS, f.20/4 1804. Gift 12/2 1837 CRILLES JANSEN RAAGAARD, f. 20/11 1808 (se Nr. 164).

160d(138) ISBRANDT JACOBSEN RAAGAARD, f. 2/2 1807.

161e(138) AGT JACOB RAAGAARDS, f. 11/l0 1807.

162a(140) NIEL JAN RAAGAARDS f. 1/8 1803.

163b(140) JAN JANSEN RAAGAARD, f. 9/l0 1805 +24/5 1894. Gift 1g 1831 LEISBETH WILLUM WILLUMS, f.1796 28/2. 2g ANE JACOB PIETERSENS, f. 24/9 1809 +6/1 1882.

164c(140) CRILLES JANSEN RAAGAARD, f. 20/11 1808. Gift 12/2 1837 NIEL JACOB RAAGAARDS, f. 20/4 1804 (se Nr.159).

165d(140) JACOB JANSEN RAAGAARD, f. 4/3 1812.

166e(140) GERDT JANSEN RAAGAARD, f. 25/12 1815.

167f(140) MARCHEN JAN RAAGAARDS, f.29/12 1820 +21/10 1905. Gift CRILLES DIRCH CRILLESEN, f. 11/9 1816 +3/1 1891.
 
 

Tillæg.

CORNELIS EIBERTSENS og .... CLAUSDATTERS Efterkommere (jfr. Nr.4):

168a DIRCH CORNELISEN, f.1643 +1717 29/4 (Sk. 1717 1/7), Gaardmand Tømmerup (14) og Foged. Om hans første Ægteskab vides intet, men han blev ca. 1677 gift med ELSE NIELS, f.1630 +6/3 1698 (Sk. 1699 1/4). Hun var Enke efter PEDER JENSEN, Skelgaarde (1). Efter hendes Død ægtede han 13/11 1698 TREIN CLAUS RAAGAARDS, f. 1672 +29/6 1746 (se Nr.26). Hun blev efter hans Død gift 29/8 1717 JENS POVELSEN (Sk. 1729 27/6) (se Nr.200).

169a(168) CORNELIS DIDERICHSEN, f.1702 7/5 +21/l0 1750 (Sk. 1750 12/11), Gaardmand Tømmerup (14) samt Foged i Tømmerup og Raagaard. Han fæstede Gaarden efter Stedfaderen Jens Povelsen, og ved denne Lejlighed oplyses det, at den da var i slet Forfatning. Hartkorn 10.7.0.0. Gift 1g 9/10 1729 KAREN OLUFS, f. ... +26/3 1741 (Sk. 1741 15/5), 2g 29/5 1741 KIRSTEN JACOBS f.23/7 1715 +9/7 1795 (se Nr. 76). Hun blev efter hans Død gift 10/6 1751 JAN CORNELISEN FINES, f.1725 +29/1 1803.

170b(168) JACOB DIDERICHSEN, f. 8/4 1705 +16/12 1725 (Sk. 1729 3/1). Ugift.

171c(168) CLAUS DIDERICHSEN, f. 30/1 1712 +29/6 1755. Husmand Tømmerup. Gift 12/9 1734 BODIL KNUDS, f.1690 19/10 (se Nr.79).

172a(169) DIDERICH CORNELISEN, f. 4/7 1731 +31/8 1763. (Sk. 1764 10/4). Gaardmand Tømmerup (14), Foged. Kbg. bemærker ved hans Død "Vir pius et probus". Gift 30/6 1748 MARCHEN OLUFS, f. 1717 18/3 +1790. Hun blev efter hans Død gift 4/6 1764 PITTER OLSEN, f. 1745 +24/3 1767 af tærende Sygdom. (Sk. 1769 21/7).

173b(169) OLE CORNELISEN, f. 11/11 1734 +31/5 1782 af Tæring. Gaardmand Ullerup (6). Gift 9/6 1755 ANNA JANS, f.1712.

174c(169) HANS CORNELISEN, f. 16/11 1739.

175d(169) JAN CORNELISEN RAAGAARD, f.22/11 1744 +11/6 1810. Gaardmand Maglebylille (5). Gift 26/5 1774 NEELE PITTERS, f. 17/4 1755 +29/9 1831 (se Nr.133).

176e(169) TREIN CORNELIS, f. 22/5 1748 +1829. Gift 21/9 1773 ISBRANDT JANSEN FRIIS, f. 1734. Gaardmand Tømmerup (5).

177a(172) OLE DIDRICHSEN, f. 10/6 1749. Gaardmand Tømmerup (4). Gift 21/7 1771 TREIN CLAUS, f. 1745.

178b(172) MARCHEN DIRCHS, f. 29/4 1754 +1/7 1784 (Sk. 1785 3/2). Gift 19/3 1781 JAN HANSEN, f.1747, Gaardmand Viberup (2). Han gift 2g 7/2 1785 BODIL PEDERS, f. 1761.

179c(172) CORNELIS DIDRICHSEN, f. 2/3 1756. Gaardmand Tørmmerup (3). Gift 1g 3/5 1779 MARCHEN PEDERS, f. 1753 +26/9 1786 (Sk. 1787 22/1). 2g 5/2 1787 SARS PEDERS f. 29/10 1761 +28/12 1787.3g 14/4 1788 ANNA PEDERS.

180a(173) KAREN OLS, f. 11/7 1756. Gift 30/9 1782 CLAUS HENRICHSEN, f. 1760. Gaardmand Ullerup (6).

181a(175) CORNELIS JANSEN RAAGAARD, f. 25/8 1777 +1841.

182b(175) JAN JANSEN RAAGAARD, f.27/7 1779 +17/5 1823. Gift 29/9 i806 APPELONE JACOBS, f. 19/7 1783 +29/5 1846.

183c(175) ANE JANS, f. 19/11 1781.

184d(175) TREIN JANS, f. 22/5 1784.

185e(175) KIRSTEN JANS, f. 8/4 1786.

186f(175) BIRTHE JANS, f. 31/8 1789.

187g(175) PETER RAAGAARD, f. 20/1 1792. Overkanoner. Gift 1g 26/9 1828 INGER NIELSEN, f. 2/2 1776 +7/3 1844. 2g 4/11 1844 JOHANNE CECILIE ANDERSEN, f. 16/2 1814.

188a(177) ELSE OLS, f. 28/4 1772.

189b(177) DIRCH OLSEN, f. 14/9 1775.

190c(177) GRITH OLS, f.26/11 1779.

191d(177) NEEL OLS, f. 12/7 1781.

192c(177) MARCHEN OLS, f.18/10 1782.

193f(177) CLAUS OLSEN, f.19/2 1785.

194g(177) ANDERS OLSEN, f. 5/9 1787.

195a(179) DIRCH CORNELISEN, f. 10/10 1781.

196a(182) CRILLES JANSEN RAAGAARD, f. 30/3 1814.
 
 

CORNELIS JACOBSENS og TREIN ARIANS Efterkommere (jfr. Nr.13):

197aJACOB CORNELISEN (by de Heck), f. 1670 6/1 + 1744 9/4. Gaardmand Store Magleby. Gift 13/9 1702 ANNA PIETERS, f. 1674 21/11.

198b DIVER CORNELIS, f. 1672 31/8 +3/4 1732 (Sk. 1732 12/9). Gift 1g 14/7 1695 POVL JENSEN, f. 1675 +1705 15/1 (Sk. 1705 16/4), Gaardmand Tømmerup (1). 2g 21/6 1705 KNUD PEDERSEN, f. 1671 +1720 6/2 (Sk. 1720 21/3). 3g 11/8 1720 ISBRANDT ISBRANDTSEN, f. 1690 14/12 +29/6 1734 (Sk. 1734 2/11). Han gift 2g 21/9 1732 MARCHEN OLUFS, f. 1713 7/2 +31/7 1773.

199a(198) TREIN POVLS, f. 1697.

200b(198) JENS POVELSEN, f. 1698 6/l0 +1729 (Sk. 1729 27/6). Gaardmand Tømmerup (14). Gift 29/8 1717 TREIN CLAUS RAAGAARDS, f. 1672 +1746 29/6 (se Nr.168).

Redigeret d. 24.3.1998 af Kaj Ahlburg.